fbpx

Konkurs inspiracji

...organizowany przez LOT Metropolia Lublin

Konkurs Inspiracji – Zima Inspiruje

Rozpoczynamy grudzień, jeden z najbardziej magicznych magicznych miesięcy w ciągu roku. Przed nami wyjątkowy czas Chanuki czy nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W Lublinie, jak co roku, zawisną wyjątkowe ozdoby świąteczne, a mieszkańcy wezmą udział m. in. w Festiwalu Bożego Narodzenia. Zachęcamy do robienia zdjęć i udziału w konkursie! 

Konkurs Inspiracji – Patriotyzm Inspiruje [ZAKOŃCZONY]

W listopadzie przypada Narodowe Święto Niepodległości. To jedna z okazji do tego, aby okazać swój patriotyzm poprzez ubiór, szacunek czy pamięć. W tym szczególnym miesiącu zachęcamy do udziału w konkursie poświęconym patriotyzmowi – pokażcie nam na zdjęciach w jaki sposób Metropolia Lublin jest dumna z bycia w Polsce.

Konkurs Inspiracji – Jesień Inspiruje [ZAKOŃCZONY]

Złota, polska jesień trwa w najlepsze. To świetny czas, aby wyjść z aparatem na spacer i uwiecznić piękne, lokalne krajobrazy. Jesteśmy przekonani, że nie ma lepszego miejsca, niż Metropolia Lublin. Dlatego zapraszamy każdego do udziału w konkursie poświęconemu tej pięknej porze roku. Niezbędne informacje znajdują się na Facebooku. 

Konkurs Inspiracji – Nauka Inspiruje [ZAKOŃCZONY]

Tym razem zachęcamy do spróbowania swoich sił w fotograficznym konkursie dotyczącym nauki. Lubelski Festiwal Nauki to jedno z największych wydarzeń akademickich w mieście inspiracji. Spróbujcie uchwycić najlepsze kadry ze świata nauki – pamiętajcie, że liczy się kreatywność. Szczegóły znajdziecie na Facebooku. 

Konkurs Inspiracji – Smak Inspiracji [ZAKOŃCZONY]

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji naszego konkursu! W ramach trwającego Europejskiego Festiwalu Smaku zachęcamy do dzielenia się swoimi zdjęciami inspirujących potraw. Więcej szczegółów dostępne jest na naszym Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu “ZIMA INSPIRUJE”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 KONKURS INSPIRACJI” – EDYCJA V

Organizator konkursu i warunki uczestnictwa

 • Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „KONKURS INSPIRACJI” zwanego dalej „konkursem” jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin,
  z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin zwana dalej „Organizatorem”.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

Cele konkursu

 • promocja Lublina i obszaru Metropolitalnego, jego walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych,
 • aktywizacja twórcza i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni Uczestników,
 • promocja fotografii jako środka komunikacji kulturowej oraz popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej.

Uczestnicy i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać pasjonaci fotografii, amatorzy i profesjonaliści z wyłączeniem osób wymienionych w 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik będący autorem zdjęć musi posiadać konto osobiste na jednym z portali społecznościowych – na Instagramie lub Facebooku.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być:
  • wykonane samodzielnie,
  • pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane i zgłaszane do innych konkursów.
 7. Z udziału w konkursie wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 8. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 9. Uczestnik oświadcza, że w przypadku publikacji zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich, w tym osób małoletnich, posiada stosowne zgody na publikację ich wizerunku.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu spełniają wymogi ust. 1-9.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
 12. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
 13. Zezwala się na retusz fotografii polegający na:
  • zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast, filtry),
  • kadrowaniu zdjęć.
 14. Nie zezwala się:
  • stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów,
  • dodawania logotypów,
  • łączenia kilku fotografii.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • dyskwalifikacji prac niespełniających warunków określonych w ust. 14,
  • braku oceny prac przesłanych przed lub po terminie określonym w 4 ust. 3.

Temat, przebieg i czas trwania konkursu

 1. Tematem V edycji konkursu inspiracji jest pokazanie piękna zimy w Metropolii Lublin. Zdjęcia powinny nawiązywać do pokazania atrakcyjnych walorów z Lublina lub z jednej z 22 gmin czy 5 powiatów wchodzących w skład Metropolii Lublin pod właśnie tym kątem. Niech nie ogranicza Was wyobraźnia, pokażcie po swojemu piękną, zimę w Metropolii Lublin.
 2. Za rozwinięcie tematu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
  • zdjęcia wykonane zimą na terenie Metropolii Lublin w tym roku;
  • zdjęcia inspirowane zimą, wykonane w Metropolii Lublin również w latach ubiegłych.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od 01.12.2021 (od godziny 10:00) do 31.12.2021 (do godziny 23:59).
 4. Zdjęcia należy umieszczać na profilach, o których mowa w 3 ust. 3.
 5. Uczestnik biorący udział w konkursie udostępniając zdjęcie zobowiązany jest na jednym dowolnym profilu wykonać zadanie konkursowe:
  • Na publicznym profilu, o którym 3 ust. 3 na portalu Instagram: oznaczyć Organizatora konkursu @lublininfo_com oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #zimainspiruje
  • Na profilu, o którym §3 ust. 3 na Facebooku: ustawić udostępnione zdjęcie jako publiczne, oznaczyć konto Organizatora na Facebooku @Centrum Inspiracji Turystycznej/Tourist Inspiration Centre – Lublin oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #zimainspiruje.
 6. Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 10.01.2022.
 8. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pośrednictwem profilu, o którym mowa w 3 ust. 3.
 9. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na profilach na Facebooku i Instagramie Organizatora.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są gadżety inspiracji.
 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
 3. Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania nagrodzonego zdjęcia w formacie pliku .jpg, lub .tiff minimalnej rozdzielczości krótszego boku 3000px na adres e-mail: [email protected]
 4. Wraz ze zdjęciem, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik zobowiązany jest przesłać podpisane własnoręcznie oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku braku spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 3 i 4 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody.
 6. Odbiór nagród powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
 7. Odbiór nagród następuje:
  • Dla laureatów, którzy zamieszkują na terenie Lublina odbiór ma miejsce w Centrum Inspiracji Turystycznej (ul. Jezuicka 1/3, Lublin)
  • Dla laureatów, którzy zamieszkują poza terenem Lublina nagrody będą wysyłane pocztą. Laureat konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu do wskazania adresu wysyłki nagród.
 8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagród, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 

Prawa autorskie

 1. Uczestnik, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe oraz nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów.
 2. Autor zdjęć wyraża zgodę by Organizator konkursu mógł korzystać niewyłącznej, nieodpłatnej licencji przez okres 10 lat m.in. na następujących polach eksploatacji:
  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, ich części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także w zakresie:
   1. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych,
   2. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji,
   3. zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
   4. wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
   5. zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
   6. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci www w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, ich części albo fragmenty, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej,
  • W zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej:
   1. publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
   2. publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana oraz innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 1. Z tytułu udzielonej licencji nie przysługuje Uczestnikowi konkursu wynagrodzenie.
 2. Uczestnik konkursu zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich w stosunku do osób trzecich poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnik oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich oraz praw osób trzecich (w tym praw do wizerunku, majątkowych i autorskich).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin (zwana dalej LOT Metropolia Lublin).
 2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować za pośrednictwem portali społecznościowych lub za pośrednictwem e-maila [email protected]
 3. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Prezes LOT Metropolia Lublin. Można się z nim kontaktować poprzez skrzynkę mailową na adres [email protected].
 4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane m.in. w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej czy w działalności statutowej LOT Metropolia Lublin oraz w mediach w związku z promocją działalności LOT Metropolia Lublin, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 5. Jeśli konkurs posiada sponsora nagród, dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  • umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
  • umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
  • opublikowanie informacji o laureatach,
  • promocja miasta Lublin oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • archiwizację dokumentów.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów przez czas określony w tych przepisach.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością LOT Metropolia Lublin.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.
 3. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 „Patriotyzm inspiruje”

Organizator konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „KONKURS INSPIRACJI” zwanego dalej „konkursem” jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin, z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Cele i temat konkursu

 1. Celem konkursu jest:
  1. promocja Lublina i obszaru Metropolitalnego, jego walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych,
  2. aktywizacja twórcza i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni Uczestników,
  3. promocja fotografii jako środka komunikacji kulturowej oraz popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej.
 2. Tematem IV edycji konkursu jest ukazanie za pomocą fotografii hasła „Patriotyzm inspiruje”.
 3. Za rozwinięcie tematu, o którym mowa w ust. 3, rozumie się:
  1. zdjęcia polskiej flagi wykonane na terenie Metropolii Lublin,
  2. zdjęcia lubelskich uroczystości o charakterze patriotycznym, a w szczególności związanych z obchodami świąt państwowych,
  3. zdjęcia związane z hasłem „Patriotyzmu inspiruje” wykonane na terenie Metropolii Lublin.

Uczestnicy i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać pasjonaci fotografii, amatorzy i profesjonaliści z wyłączeniem osób wymienionych w 2. ust. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik będący autorem zdjęć musi posiadać konto osobiste na Instagramie lub Facebooku.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być:
  1. wykonane samodzielnie,
  2. pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane i zgłaszane do innych konkursów.
 7. Z udziału w Konkursie wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 8. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu spełniają wymogi ust. 6-9.
 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
 11. Zdjęcia należy umieszczać na profilach, o których mowa w ust. 3.
 12. Uczestnik biorący udział w konkursie, udostępniając zdjęcie zobowiązany jest:
  1. na Instagramie: oznaczyć Organizatora konkursu @lublininfo_com oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #patriotyzminspiruje
  2. na Facebooku: ustawić udostępnione zdjęcie jako publiczne, oznaczyć konto Organizatora na Facebooku @Centrum Inspiracji Turystycznej/Tourist Inspiration Centre – Lublin oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #patriotyzminspiruje.
 13. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
 14. Zezwala się na retusz fotografii polegający na:
  1. zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast, filtry),
  2. kadrowaniu zdjęć.
 15. Nie zezwala się:
  1. stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów,
  2. dodawania logotypów,
  3. łączenia kilku fotografii.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. dyskwalifikacji prac niespełniających warunków określonych w ust. 15,
  2. braku oceny prac przesłanych przed lub po terminie określonym w 3 ust. 1.

Przebieg i czas trwania konkursu

 1. Konkurs odbywa się w terminie od 01.11.2021 (od godziny 00:00) do 30.11.2021 (do godziny 23:59).
 2. Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 15.12.2021.
 4. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pośrednictwem profilu, o którym mowa w 2 ust. 3.
 5. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na profilach na Facebooku i Instagramie Organizatora.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są gadżety inspiracji m.in. opatrzone logotypem Lublin Miasto Inspiracji.
 2. Nagrody o których mowa w ust. 1 nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
 3. Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania nagrodzonego zdjęcia w formacie pliku .jpg, .tiff lub .png o minimalnej rozdzielczości krótszego boku 3000px na adres e-mail: [email protected].
 4. Wraz ze zdjęciem, o którym mowa w ust. 3 uczestnik zobowiązany jest przesłać podpisane własnoręcznie oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku braku spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 3 i 4 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody.
 6. Odbiór nagród powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
 7. Odbiór nagród następuje:
  1. Dla laureatów, którzy zamieszkują na terenie Lublina odbiór ma miejsce w Centrum Inspiracji Turystycznej (ul. Jezuicka 1/3, Lublin)
  2. Dla laureatów, którzy zamieszkują poza terenem Lublina nagrody będą wysyłane pocztą. Laureat konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu do wskazania adresu wysyłki nagród.
 8. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagród, o których mowa w niniejszym regulaminie.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe oraz nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich Autorów.
 2. Autor zdjęć wyraża zgodę, by Organizator konkursu mógł korzystać z niewyłącznej, nieodpłatnej licencji przez okres 10 lat m.in. na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, ich części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także w zakresie:
   1. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych,
   2. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji,
 • zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
 1. wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
 2. zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 3. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci www w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
 • digitalizacji.
 1. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, ich części albo fragmenty, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej,
 2. W zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej:
  1. publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
  2. publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana oraz innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 3. Możliwość korzystania z autorskich praw majątkowych przez Organizatora nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi konkursu wynagrodzenie.
 4. Uczestnik konkursu zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich oraz praw osób trzecich (w tym praw do wizerunku, majątkowych i autorskich).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą przy ul. Montażowej 14, 20-214 Lublin (zwana dalej LOT Metropolia Lublin).
 2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować za pośrednictwem portali społecznościowych lub za pośrednictwem e-maila [email protected]
 3. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Prezes LOT Metropolia Lublin. Można się z nim kontaktować poprzez skrzynkę mailową na adres [email protected].
 4. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane m.in. w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej czy w działalności statutowej LOT Metropolia Lublin oraz w mediach w związku z promocją działalności LOT Metropolia Lublin, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 5. Jeśli konkurs posiada sponsora nagród, dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  1. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
  2. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
  3. opublikowanie informacji o laureatach,
  4. promocja miasta Lublin oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
  5. archiwizację dokumentów.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów przez czas określony w tych przepisach.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością LOT Metropolia Lublin.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.
 2. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

KONKURS INSPIRACJI” – EDYCJA III

Regulamin Konkursu “Jesień inspiruje”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Organizator konkursu i warunki uczestnictwa

Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „KONKURS INSPIRACJI” zwanego dalej „konkursem” jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin, z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin zwana dalej „organizatorem”.

Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • promocja Lublina i obszaru Metropolitalnego, jego walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych,
 • aktywizacja twórcza i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni Uczestników,
 • Promocja fotografii jako środka komunikacji kulturowej oraz popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej.

Uczestnicy i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą zostać pasjonaci fotografii, amatorzy i profesjonaliści z wyłączeniem osób wymienionych w 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik będący autorem zdjęć musi posiadać konto osobiste na jednym z portali społecznościowych – na Instagramie lub Facebooku.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być:
  • wykonane samodzielnie,
  • pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane i zgłaszane do innych konkursów.
 7. Z udziału w konkursie wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 8. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 9. Uczestnik oświadcza, że w przypadku publikacji zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich, w tym osób małoletnich, posiada stosowne zgody na publikację ich wizerunku.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu spełniają wymogi ust. 1-9.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres organizatora.
 12. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
 13. Zezwala się na retusz fotografii polegający na:
  • zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast, filtry),
  • kadrowaniu zdjęć.
 14. Nie zezwala się:
  • stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów,
  • dodawania logotypów,
  • łączenia kilku fotografii.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • dyskwalifikacji prac niespełniających warunków określonych w ust. 14,
  • braku oceny prac przesłanych przed lub po terminie określonym w 4 ust. 3.

Temat, przebieg i czas trwania konkursu

 1. Tematem III edycji konkursu inspiracji jest pokazanie piękna jesieni w Metropolii Lublin. Zdjęcia powinny nawiązywać do pokazania atrakcyjnych walorów z Lublina lub z jednej z 22 gmin czy 5 powiatów wchodzących w skład Metropolii Lublin pod właśnie tym kątem. Niech nie ogranicza Was wyobraźnia, pokażcie po swojemu piękną, złotą, polską jesień.
 2. Za rozwinięcie tematu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
  • zdjęcia wykonane jesienią na terenie Metropolii Lublin w tym roku;
  • zdjęcia inspirowane jesienią, wykonane w Metropolii Lublin również w latach ubiegłych.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od 07.10.2021 (od godziny 18:00) do 31.10.2021 (do godziny 23:59).
 4. Zdjęcia należy umieszczać na profilach, o których mowa w 3 ust. 3.
 5. Uczestnik biorący udział w konkursie udostępniając zdjęcie zobowiązany jest na jednym dowolnym profilu wykonać zadanie konkursowe:
  • Na profilu, o którym 3 ust. 3 na portalu Instagram: oznaczyć Organizatora konkursu @lublininfo_com oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #jesieninspiruje
  • Na profilu, o którym §3 ust. 3 na Facebooku: ustawić udostępnione zdjęcie jako publiczne, oznaczyć konto organizatora na Facebooku @Centrum Inspiracji Turystycznej/Tourist Inspiration Centre – Lublin oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #jesieninspiruje.
 6. Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 10.11.2021.
 8. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pośrednictwem profilu, o którym mowa w 3 ust. 3.
 9. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na profilach na Facebooku i Instagramie Organizatora.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są gadżety inspiracji.
 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
 3. Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania nagrodzonego zdjęcia w formacie pliku .jpg, lub .tiff o minimalnej rozdzielczości krótszego boku 4096px na adres e-mail: [email protected]
 4. Wraz ze zdjęciem, o którym mowa w ust. 3 uczestnik zobowiązany jest przesłać podpisane własnoręcznie oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku braku spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 3 i 4 organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody.
 6. Odbiór nagród powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
 7. Odbiór nagród następuje:
  • Dla laureatów, którzy zamieszkują na terenie Lublina odbiór ma miejsce w Centrum Inspiracji Turystycznej (ul. Jezuicka 1/3, Lublin)
  • Dla laureatów, którzy zamieszkują poza terenem Lublina nagrody będą wysyłane pocztą. Laureat konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu do wskazania adresu wysyłki nagród.
 8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagród, o których mowa w niniejszym regulaminie.

Prawa autorskie

 • Uczestnik, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe oraz nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów.
 • Autor zdjęć wyraża zgodę by organizator konkursu mógł korzystać niewyłącznej, nieodpłatnej licencji przez okres 10 lat m.in. na następujących polach eksploatacji:
 • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, ich części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także w zakresie:
 • zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych,
 • zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji,
 • zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
 • wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
 • zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci www w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, ich części albo fragmenty, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej,
  • W zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej:
   1. publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
   2. publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana oraz innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 1. Z tytułu udzielonej licencji nie przysługuje Uczestnikowi konkursu wynagrodzenie.
 2. Uczestnik konkursu zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich w stosunku do osób trzecich poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza jednocześnie, że uczestnik oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich oraz praw osób trzecich (w tym praw do wizerunku, majątkowych i autorskich).

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin (zwana dalej LOT Metropolia Lublin).
 2. W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować za pośrednictwem portali społecznościowych lub za pośrednictwem e-maila [email protected]
 3. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Prezes LOT Metropolia Lublin. Można się z nim kontaktować poprzez skrzynkę mailową na adres [email protected].
 4. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane m.in. w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej czy w działalności statutowej LOT Metropolia Lublin oraz w mediach w związku z promocją działalności LOT Metropolia Lublin, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 5. Jeśli konkurs posiada sponsora nagród, dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  • umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
  • umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
  • opublikowanie informacji o laureatach,
  • promocja miasta Lublin oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • archiwizację dokumentów.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów przez czas określony w tych przepisach.
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością LOT Metropolia Lublin.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.
 3. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem I – edycji Konkursu Fotograficznego pt: „KONKURS INSPIRACJI” zwanego dalej „konkursem” jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin, z siedzibą przy 
  ul. Montażowej 16, Lublin 20-214.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest promocja Lublina i obszaru Metropolitalnego, jego walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych.
 2. Aktywizacja twórcza i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni osób fotografujących.
 3. Promocja fotografii jako środka komunikacji kulturowej oraz popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej.

Uczestnicy i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs Fotograficzny jest otwarty i skierowany do wszystkich osób pełnoletnich (pasjonatów fotografii, amatorów jak i profesjonalistów) z wyłączeniem osób wymienionych w § 2. ust. 2. niniejszego regulaminu konkursu. Uczestnik podczas trwania konkursu musi posiadać konto osobiste na Instagramie lub Facebooku, będące autorami zdjęć konkursowych.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Zdjęcia należy umieszczać na własnym profilu na Instagramie oznaczając instagramowe konto organizatora konkursu @lublininfo_com oraz dodając dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #naukainspiruje lub na własnym profilu na Facebooku (ustawiając je jako publiczne) oznaczając konto organizatora na Facebooku @Centrum Inspiracji Turystycznej / Tourist Inspiration Centre – Lublin oraz dodając dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #naukainspiruje 
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
 6. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 7. Zezwala się na retusz fotografii – warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć  jakość  (np. nasycenie, kontrast, filtry) oraz na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala  się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, dodawania logotypów i łączenia kilku fotografii.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów, aprace niezgodne z niniejszym regulaminem lub zgłaszane przed lub po terminie, nie będą oceniane.
 9. Wszystkie zdjęcia powinny być związane z tematem konkursu, którym tym razem jest szeroko rozumiana naukaa zdjęcia powinny nawiązywać do odbywającego się Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 10. Zgłaszać można zdjęcia zarówno związane z szeroko rozumianą nauką, ale będziemy również brać pod uwagę zdjęcia reportażowe z samego Lubelskiego Festiwalu Nauki (można zamieszczać zdjęcia również z poprzednich edycji Festiwalu).
 11. Laureaci konkursu przed odebraniem nagród powinni wysłać nagrodzone zdjęcia w postaci pliku jpg na adres e-mail: [email protected]

 

Przebieg, czas trwania konkursu i oceny prac

 1. Termin zgłaszania zdjęć konkursowych: 18.09.2021 – 30.09.2021.
 2. Zebranie jury i ocena zgłoszonych fotografii ma miejsce do dnia: 10.10.2021.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w terminie: 15.10.2021.
 4. Z laureatami konkursów skontaktujemy się osobiście, za pośrednictwem social mediów. Informacja o wynikach pojawi się również na naszym Facebooku jak i Instagramie, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych portali społecznościowych FB @Centrum Inspiracji Turystycznej / Tourist Inspiration Centre – Lublin INSTAGRAM @lublininfo_com 
 5. Dla laureatów konkursu z Lublina odbiór nagród ma miejsce w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin Centrum Inspiracji w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników (w godzinach otwarcia Centrum). Po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora. Dla osób z poza Lublina nagrody będą wysyłane pocztą, a laureaci konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu do wskazania adresu do wysyłki nagród. W przypadku braku informacji o wysyłce po tym terminie, nagrody przechodzą na własność Organizatora.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe oraz nie ograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć 
  z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów.
 2. Autor zdjęć wyraża zgodę by Organizator konkursu mógł korzystać z autorskich praw majątkowych do zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

  2.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, ich części albo 
  fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także 
  w zakresie:

 • zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych,
 • zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji,
 • zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
 • wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
 • zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz 
  w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci www w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

  2.2 W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, ich części albo fragmenty, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej.

  2.3 W zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 powyżej: publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana oraz innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2.4 Możliwość korzystania z autorskich praw majątkowych przez Organizatora nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi konkursu wynagrodzenie.
  2.5 Uczestnik konkursu zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2.6 W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku  poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich oraz praw osób trzecich (w tym praw do wizerunku, majątkowych i autorskich).
 2. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane i zgłaszane do innych konkursów. Zgłoszenie prac do konkursu jest więc jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imioni nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz 
  w prasie, mediach i Internecie.

Jury i nagrody 

 1. Organizator powołuje Jury konkursu. Zdjęcia zgodne z regulaminem nadesłane do konkursu podlegają ocenie przez Jury, a decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu. Głównym zadaniem Jury jest wybór zwycięzców i przyznanie nagród.
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem Instagrama lub Facebooka przez Organizatora o zwycięstwie.
 3. W przypadku wpłynięcia na konkurs bardzo dużej liczby ciekawych zdjęć Jury konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia lub w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nie przyznania wszystkich nagród lub ich innego rozdysponowania.
 4. Nagrodami w konkursie są gadżety inspiracji.
 5. Patroni i Partnerzy konkursu mogą też przyznać nagrody dodatkowe.
 6. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku wpłynięcia dużej liczby interesujących zdjęć, Organizator może zorganizować wystawę pokonkursową lub slajdowisko. Wówczas najlepsze fotografie mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej lub slajdowisku, a o ewentualnym terminie tego wydarzenia Organizator poinformuję autorów wybranych zdjęć.
 8. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I EDYCJA KONKURS INSPIRACJI

„SMAK INSPRIACJI”

Organizator konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem I – edycji Konkursu Fotograficznego pt: „KONKURS INSPIRACJI” zwanego dalej „konkursem” jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin, z siedzibą przy
  ul. Montażowej 16, Lublin 20-214.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest promocja Lublina i obszaru Metropolitalnego, jego walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych.
 2. Aktywizacja twórcza i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni osób fotografujących.
 3. Promocja fotografii jako środka komunikacji kulturowej oraz popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej.
 

Uczestnicy i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs Fotograficzny jest otwarty i skierowany do wszystkich osób pełnoletnich (pasjonatów fotografii, amatorów jak i profesjonalistów) z wyłączeniem osób wymienionych w § 2. ust. 2. niniejszego regulaminu konkursu. Uczestnik podczas trwania konkursu musi posiadać konto osobiste na Instagramie lub Facebooku, będące autorami zdjęć konkursowych.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Zdjęcia należy umieszczać na własnym profilu na Instagramie oznaczając instagramowe konto organizatora konkursu @lublininfo_com oraz dodając dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #smakinspiracji lub na własnym profilu na Facebooku (ustawiając je jako publiczne) oznaczając konto organizatora na Facebooku @Centrum Inspiracji Turystycznej / Tourist Inspiration Centre – Lublin oraz dodając dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #smakinspriacji
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
 6. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 7. Zezwala się na retusz fotografii – warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć  jakość  (np. nasycenie, kontrast, filtry) oraz na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala  się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, dodawania logotypów i łączenia kilku fotografii.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów, aprace niezgodne z niniejszym regulaminem lub zgłaszane przed lub po terminie, nie będą oceniane.
 9. Wszystkie zdjęcia powinny być związane z tematem konkursu, którym tym razem jest szeroko rozumiana nauka, a zdjęcia powinny nawiązywać do odbywającego się Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 10. Zgłaszać można zdjęcia zarówno związane z szeroko rozumianą nauką, ale będziemy również brać pod uwagę zdjęcia reportażowe z samego Lubelskiego Festiwalu Nauki (można zamieszczać zdjęcia również z poprzednich edycji Festiwalu).
 11. Laureaci konkursu przed odebraniem nagród powinni wysłać nagrodzone zdjęcia w postaci pliku jpg na adres e-mail: [email protected]
 

Przebieg, czas trwania konkursu i oceny prac

 1. Termin zgłaszania zdjęć konkursowych: 18.09.2021 – 30.09.2021.
 2. Zebranie jury i ocena zgłoszonych fotografii ma miejsce do dnia: 10.10.2021.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w terminie: 15.10.2021.
 4. Z laureatami konkursów skontaktujemy się osobiście, za pośrednictwem social mediów. Informacja o wynikach pojawi się również na naszym Facebooku jak i Instagramie, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych portali społecznościowych FB @Centrum Inspiracji Turystycznej / Tourist Inspiration Centre – Lublin INSTAGRAM @lublininfo_com
 5. Dla laureatów konkursu z Lublina odbiór nagród ma miejsce w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin Centrum Inspiracji w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników (w godzinach otwarcia Centrum). Po tym terminie nagrody przechodzą na własność Organizatora. Dla osób z poza Lublina nagrody będą wysyłane pocztą, a laureaci konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu do wskazania adresu do wysyłki nagród. W przypadku braku informacji o wysyłce po tym terminie, nagrody przechodzą na własność Organizatora.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe oraz nie ograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć
  z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów.
 2. Autor zdjęć wyraża zgodę by Organizator konkursu mógł korzystać z autorskich praw majątkowych do zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

2.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, ich części albo
fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, a także
w zakresie:

a) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych,

b) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji,

c) zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,

d) wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),

e) zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz
w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

f) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci www w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

2.2.     W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, ich części albo fragmenty, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej.

2.3.     W zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 powyżej: publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana oraz innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.4.     Możliwość korzystania z autorskich praw majątkowych przez Organizatora nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi konkursu wynagrodzenie.

2.5.     Uczestnik konkursu zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.6. W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku  poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich oraz praw osób trzecich (w tym praw do wizerunku, majątkowych i autorskich).
 2. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane i zgłaszane do innych konkursów. Zgłoszenie prac do konkursu jest więc jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imioni nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz
  w prasie, mediach i Internecie.

Jury i nagrody

 1. Organizator powołuje Jury konkursu. Zdjęcia zgodne z regulaminem nadesłane do konkursu podlegają ocenie przez Jury, a decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu. Głównym zadaniem Jury jest wybór zwycięzców i przyznanie nagród.
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem Instagrama lub Facebooka przez Organizatora o zwycięstwie.
 3. W przypadku wpłynięcia na konkurs bardzo dużej liczby ciekawych zdjęć Jury konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia lub w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nie przyznania wszystkich nagród lub ich innego rozdysponowania.
 4. Nagrodami w konkursie są gadżety inspiracji.
 5. Patroni i Partnerzy konkursu mogą też przyznać nagrody dodatkowe.
 6. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku wpłynięcia dużej liczby interesujących zdjęć, Organizator może zorganizować wystawę pokonkursową lub slajdowisko. Wówczas najlepsze fotografie mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej lub slajdowisku, a o ewentualnym terminie tego wydarzenia Organizator poinformuję autorów wybranych zdjęć.
 8. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.