fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Inspiracji Turystycznej

Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Inspiracji Turystycznej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny (wykonawcę strony): Dev2Code Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Dobroch, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 533 37 1317. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin znajduje się przy ul. Montażowej 16. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Motorowej. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku przy ul. Montażowej 16 brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem przy ul. Montażowej 16 nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin mieści się w pokoju 6 na pierwszym piętrze.